National Park "Lake Pleshcheyevo",
Pereslavl-Zalessky, Russia